860

Polityka Prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.CALYPSOBEAUTY.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Serwis www.calypsobeauty.pl (dalej: “Serwis”) jest udostępniany przez operatora serwisu – MAPA Spontex Polska Sp.z o o., o kapitale zakładowym 1 423 300.00 zł, zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą przy ul. Józefińskiej 2 30-529 w Krakowie w woj. Małopolskiem. Reprezentowanej przez ZARZĄD (dalej: Spontex)
2. Strona została stworzona przez agencję Kamikaze Sp. z o.o., zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000326038 z kapitałem zakładowym o wartości 10 000 PLN, z siedzibą przy ulicy Piotrkowskiej 262/264, Łódź, Polska.
3. Serwis obejmuje:
a) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Spontex we własnym imieniu w domenie internetowej WWW.CALYPSOBEAUTY.PLi jej subdomenach;
4. Celem Seriwsu jest bezpłatne udostępnianie
a) informacji na temat marki Spontex, różnych linii produktowych i innowacji Spontex;
b) artykułów związanych z urodą, a szczególnie na temat sposobów I produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry;
c) informacji w jaki sposób skontaktować się z Spontex;
d) dostępu do innych serwisów internetowych, w których produkty Spontex są wprowadzane do obrotu;
e) dostępu do sieci społecznościowych marki.
5. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
6. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Spontex lub/i osób trzecich.
7. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
8. Regulamin korzystania z Serwisu dostępny jest dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym WWW.CALYPSOBEAUTY.PL
9. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie
10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
11. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez Spontex z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisie. W związku z tym, Spontex zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
12. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu na użytek własny, a użycie w celach komercyjnych jest zabronione.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.
1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do Spontex lub/i do podmiotów współpracujących ze Spontex i podlegają ochronie prawnej.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie II.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
d) nazw domen internetowych;
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
a) użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Spontex (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
b) poza przypadkami określonymi w punkcie II.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody Spontex (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie:
(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
(iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
(iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
(v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
4. . W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym “Regulamnie”, Spontex zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisie obejmujących aktualne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem (“galerią”) zdjęć.
5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3 niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się ze Spontex.
6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Spontex, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Spontex lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Spontex, w tym treści o charakterze reklamowym.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku, użytkownicy strony zapewniają MAPA dostęp do swoich danych osobowych, mają oni pełne prawo do dostępu, poprawienia, usunięcia lub sprzeciwienia się przekazywania/ujawniania takiej informacji.
Ogólne warunki użytkowania obowiązują od dnia ich dopuszczenia/opublikowania online i obowiązują przez cały okres korzystania z witryny przez użytkownika, aż nowe warunki nie zastąpią poprzednich. MAPA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części z warunków korzystania z Serwisu w celu dostosowania ich do zmian w jego działalności i / lub zmian w legislacji. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oraz na stronie internetowej w dowolnym czasie, ale pozostaje odpowiedzialny za jakiekolwiek wcześniejsze użytkowanie.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPONTEX.
1. Spontex dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Spontex nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Serwisie może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Serwisu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Serwisu informowany będzie w ramach odrębnych Regulaminów serwisów lub usług elektronicznych.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
1. Korzystając z Serwisu, użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
3. Spontex jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Serwisu, w przypadku:
a) naruszenia przez użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
b) w przypadku działania przez użytkownika Serwisu na szkodę Spontex lub innych użytkowników Serwisu lub innych osób;

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPONTEX.
1. Spontex nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu. Spontex jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od Spontex (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Spontex dokłada starań, aby pochodzące od Spontex informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Spontex nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu. Dlatego zastrzegamy, że Spontex nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Spontex (w szczególności od samych użytkowników Seriwsu)
3. Na stronach internetowych Serwisu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Spontex. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Serwisu), nie mamy kontroli. W związku z tym, Spontex oświadcza, że:
a) użytkownicy Serwisu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Spontex, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
b) niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Spontex; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
4. Spontex nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Seriwsie przez inne osoby niż Spontex (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Serwisu). Udostępnienie przez Spontex możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, ze względu an fakt, że serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane w Serwisie przez Spontex są nieodpłatne, Spontex nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, zastrzeżeń, ze względu an fakt, że serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane w Serwisie przez Spontex są nieodpłatne, Spontex nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
7. Spontex nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Spontex jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Spontex jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Spontex nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
9. Spontex nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Spontex.
10. Spontex nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Serwisu za pośrednictwem sieci Internet
11. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Spontex nie gwarantuje udostępniania Serwisu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Spontex dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Spontex (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

IX. ZMIANY REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.8
2. Spontex zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu zawierającego zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.8, o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

XI. REKLAMACJE I KORESPONDENCJA.
1. Użytkownik Serwisu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Serwisu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym WWW.CALYPSOBEAUTY.PL
2. Spontex rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Spontex poinformuje użytkownika Serwisu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Serwisu przed upływem 14-dniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Spontex o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Spontex kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Serwisu, a w przypadku użytkownika Serwisu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Serwisu.

TwitterFacebookEmail